پنل ایمیل مارکتینگ نامحدود

پنل ایمیل مارکتینگ نامحدود یک ماهه
150,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

  • نامحدود تعداد ارسال
  • یک ماه مهلت استفاده
پنل ایمیل مارکتینگ نامحدود - شش ماهه
700,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

  • نامحدود تعداد ارسال
  • شش ماه مهلت استفاده
پنل ایمیل مارکتینگ نامحدود یکساله
1,250,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

  • نامحدود تعداد ارسال
  • یکسال مهلت استفاده