پنل ایمیل مارکتینگ بر اساس تعداد ارسال

پنل ایمیل مارکتینگ 5000 عددی
35,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

 • 5000 عدد تعداد ارسال
 • یک ماه مهلت استفاده
پنل ایمیل مارکتینگ 10000 عددی
50,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

 • 10000 عدد تعداد ارسال
 • یک ماه مهلت استفاده
پنل ایمیل مارکتینگ 20000 عددی
80,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

 • 20000 عدد تعداد ارسال
 • یک ماه مهلت استفاده
پنل ایمیل مارکتینگ 50000 عددی
170,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

 • 50000 عدد تعداد ارسال
 • یک ماه مهلت استفاده
پنل ایمیل مارکتینگ 100000 عددی
300,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

 • 100000 عدد تعداد ارسال
 • یک ماه مهلت استفاده
پنل ایمیل مارکتینگ 200000 عددی
500,000 تومان ماهانه

گزارش گیری آنلاین

 • 200000 عدد تعداد ارسال
 • یک ماه مهلت استفاده